Unit 5/6/7/8
Annet Spijkerman, Roy de Waart, Elaine Kuik, Mariska Huzen

Informatie groep  5 -6.

We starten iedere dag  in de kring. Kinderen krijgen de gelegenheid om iets te vertellen. Ook wordt de dagindeling besproken. Dit is ook zichtbaar op het bord met pictogrammen.
Na de kring volgt de instructie. Vervolgens gaan de kinderen zelfstandig of samen met de leerkracht de verwerkingsstof maken. We werken ook regelmatig in groepjes of doen een coöperatieve werkvorm. Elk kind heeft een eigen taakbrief waarop precies staat welke verwerkingsstof het kind moet maken en wat de vervolgopdracht is.
D.m.v. het blokje kan een leerling laten zien of hij stil wil werken, wel hulp wil geven aan een andere leerling of een vraag heeft. Op school schrijven alle kinderen met een schoolpen of schoolpotlood. Dit om een goede pengreep te bevorderen.
De vakken die ’s ochtends aan bod komen zijn:
woordenschat, rekenen, schrijven, lezen, taal en spelling. ’s Middags doen we begrijpend lezen, dictee en zaakvakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde, verkeer en biologie.
Ook komen Engels, tekenen, dans, drama en handvaardigheid aan de orde.

Pauze.
Om 10.00 uur gaan we in de klas eten en drinken. Op woensdag hebben we fruitdag, dan moeten alle kinderen fruit mee. Op andere dagen heeft dat ook de voorkeur.
Om 10.15 uur mogen de kinderen buiten spelen, op het grote plein.

Lezen.
We werken met de methode ‘Estafette’ , een nieuwe methode voor technisch lezen. De kinderen oefenen veel op het technisch lezen, ze krijgen hier instructie voor. Verder lezen ze veel hardop in tweetallen en in hun eigen boek. Het doel is om meer tempo te krijgen en goed te lezen.
Leerlingen die klaar zijn met het technisch leesproces mogen twee keer per week  projectmatig inde Kinheim  werkboeken werken.

Rekenen.
We rekenen met de methode ‘De wereld in getallen’. De kinderen krijgen instructie van de leerkracht en verwerken de lesstof vervolgens met Snappet. Elke dag komt één leerdoel aan bod. De kinderen werken na de basis op hun eigen niveau verder in de plustaak.
Verder oefenen we spelenderwijs veel rekenonderdelen met de spelletjes van ‘ Met Sprongen Vooruit’.
In groep 5 leren de kinderen:
oriëntatie t/m 1000
optellen en aftrekken tot 1000
tafels 1 t/m 10
delen
rekenen met geld, tijd, meten, meetkunde en diversen (vb. lezen en interpreteren staafgrafieken)
In groep 6 komen o.a. getallen tot 100.000, kolomsgewijs vermenigvuldigen, delen met grote getallen (met rest), start begripsvorming breuken, schaal /  oppervlakte berekenen.

Taal actief.
Onze taalmethode heet Taal Actief. In vier weken wordt er rondom een thema gewerkt en komen er allerlei taalonderdelen aan bod. We starten de week met een ankerverhaal met daarin veel aandacht voor woordenschat. In de lessen daarna komt o.a.: zinsontleding (werkwoorden, zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, enz.), gebruik van leestekens, stellen (opbouw verhalen) en mondeling taalgebruik. De lessen worden soms mondeling gedaan, soms verwerking in het schrift of op de Chromebook.

Spelling
Ook daarvoor gebruiken we de methode Taal actief. Daarnaast oefenen we regelmatig in het schrift de oefenwoorden en zinnen.
De kinderen krijgen aan het begin van het thema een blad mee naar huis, zodat ze daar ook de woorden kunnen oefenen.

Schrijven.
De kinderen oefenen het lopend schrift ( aan elkaar schrijven) mbv de methode Pennenstreken.

Begrijpend lezen.
Via de lessen van Leeslink ( elke week een actueel onderwerp) leren de kinderen de strategieën van begrijpend lezen. Daarbij is extra ondersteuning door de RT leerkracht en de onderwijsassistente. Daarnaast maken we wekelijks een les uit  het Oefenboek Begrijpend Lezen.

Zaakvakken.
Geschiedenis, aardrijkskunde en Natuur en techniek doen we via de  digitale methode Blink. Ook Engels gaat via Blink. Af en toe krijgen de kinderen engelse woordjes en zinnen mee naar huis om te oefenen.
Verkeersles krijgen ze om de week, we gebruiken daarvoor de Verkeerskrant.
Op de middag besteden we aandacht aan tekenen, handvaardigheid en drama.
 
Kwink / PBS.
Dit zijn twee methodes die we gebruiken om goed gedrag te bevorderen. Kwink is een methode die via filmpjes en regels duidelijke uitleg geeft over hoe je goed kun omgaan met elkaar. Door de muntjes / beloning van PBS kunnen we dat extra stimuleren en motiveren.
Meer lezen: http://www.kwinkopschool.nl

Cito toetsen
Twee keer per jaar nemen we de Cito toetsen af, om zo de vorderingen de leerlingen goed te kunnen volgen. De leerlingen van groep 6 maken ook de SAQI toets, een vragenlijst over hun welbevinden op school. De resultaten worden tijdens de 10 minuten gesprekken besproken.

Communicatie.
Via de nieuwsbrief, mail en app houden we u op de hoogte van al het nieuws van school en van onze klas. Bovendien staat ook alles op de website en Schoolapp. Daar kunt u ook regelmatig nieuwe foto’s van onze activiteiten zien. Hulp nodig bij het installeren van Schoolapp? Vraag Annet.

Vragen.
Heeft u vragen of wil u iets bespreken, dan kan dan na schooltijd.
We gaan er samen een gezellig, leerzaam en leuk schooljaar van maken!
 
<< Terug>>